مطالب توسط

از راست به چپ: ردیف بالا: محمدی (فرزند)- محمدی (فرزند)- ؟ – حسین سلیمی- ؟ -محمدی (پدر)- شهید فخرالدین ردیف پایین: ؟ – ؟ – حمید نصیری – شهید کاکل قمی- آقای رخ