وصیت نامه

«چه خوبست که زندگیمان را با قرآن تطبیق دهیم،
قرآنی که از جانب پروردگار و خالق رئوف است،
هر طور که او خواست، همانطور شویم
و هر چه رضای او بود همان را انجام دهیم.»

ادامه مطلب