دوران کودکی

از راست به چپ:

شهید صادق مهدی برزی، دکتر داریوش مهدی برزی