از راست به چپ:

ردیف بالا: محمدی (فرزند)- محمدی (فرزند)- ؟ – حسین سلیمی- ؟ -محمدی (پدر)- شهید فخرالدین

ردیف پایین: ؟ – ؟ – حمید نصیری – شهید کاکل قمی- آقای رخ

بر روی تو نگاه خدا خنده می زند

از راست به چپ:

ردیف بالا: شهید مهدی قائمی – فراهانی – ؟ – بیژن چارانی – قهرمانی

ردیف پایین: نیک آیین- شهید فخرالدین – محمد فراهانی

از نگاهت نگاهداری می کنیم

از راست به چپ:

ردیف بالا: رجب قربانی – شهید فخرالدین – ؟

ردیف پایین: شهید رضا ربیعیان – محمود رضا امیربیک – نصیری

 

همسنگران

از راست به چپ:‌

ردیف بالا: ؟ – امیر خرم – حسن قابل اعلا

ردیف پایین: ؟ – ؟‌ – شهید فخرالدین

اردوگاه کرخه

از راست به چپ:

ردیف بالا: داوود معقول – نصیری – شهید فخرالدین

شهید احمدیزاده – شهید حسینی

از راست به چپ:

ردیف بالا: محمدی (فرزند) – شهید فخرالدین – ناصر رخ – ؟ – محمدی (پدر) – ؟

؟ – نصیری – کاکل قمی – ؟ – محمدی (فرزند)

خسته اما مصمم (بعد از کربلای ۸)

از راست به چپ:

ردیف بالا: حسین مقیسه – جنیدی – ؟ – ؟ – شهید اختیاری – ؟ – خرمجو – ؟ شهید حسینی – ؟ – جوهری – حاج باقر – شهید فخرالدین

ردیف پایین: رجب قربانی – ؟ – حسین پناهی – ؟