نوشته‌ها

اردوگاه کرخه

از راست به چپ:

ردیف بالا: داوود معقول – نصیری – شهید فخرالدین

شهید احمدیزاده – شهید حسینی

صداقت آیینه در نگاهشان موج می زد

از راست به چپ:

ردیف اول: محمدی- داوود معقول – شهید احمدیزاده – شهید فخرالدین

ردیف دوم: جنیدی- شهید نورالله پازوکی – محمود برنا – ؟

ردیف سوم: اکبر طیبی – اروج زاده