کوزران

از راست به چپ:

ردیف بالا:‌ چارانی – عباس رجایی – شهید سعید رحیمی

ردیف پایین: شهید سعید غلامی – شهید فخرالدین – احمد فائزی

کرخه

از راست به چپ: احمد محمدی، ماشالله نانگیر، شهید فخرالدین

پدافندی دوپازا

از راست به چپ:

ردیف بالا: مهدی قائمی – ؟ – ؟ – ؟ -مجتبی صبوری – محمود شمسیان

ردیف وسط: ؟ – شهید فخرالدین – عباس رجایی – شیرین – ؟

ردیف پایین: ؟ – حاج باقر – ؟ – ؟ – ؟ – محمد فراهانی

کوزران

از راست به چپ: حاج باقر – حسین گلستانی – شهید فخرالدین – ظفرقندی – دارایی-اصغر خندان –

راز گل

از راست به چپ: نصیری، ناصر رخ، شهید فخرالدین

عکاس: محمود محمدی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: تابستان ۱۳۶۶

از راست به چپ:

ردیف بالا: حسین فلاح – ؟ – قویدست – ؟ – سعید غلامی – ؟ – ؟ – ؟ – ؟ – حاج آقا محمدی

ردیف پایین: نفر پنجم: شهید فخرالدین

ارتفاعات ماووت

از راست به چپ:

ردیف بالا: ؟ – ؟ – شهید تاج الدین – ؟ – شهید اشرف – ؟ – شیرین – ؟ – شهید رجایی- ؟ – شهید سعید رحیمی- ؟ شهید مهدی قائمی – وثوقیان – شهید مهدی تاجیک – شهید گوگونانی

ردیف پایین: غلامی – بهارلو – ؟ – ؟ – حاج باقر – شهید فخرالدین – شهید زندی

شهید فخرالدین مهدی برزی

65

«امیدوارم و از خدا می‌خواهم که معلم ما را انبیاء و اولیائش قراردهد

تا با سرمشق گرفتن از سخنان پربارشان، انسانی نمونه و جزو اولیاءالله قرار بگیریم.»

ادامه مطلب